×

Change Language

×
×

Anvisningar för tolkningen av radonmätningsresultaten

På grundval av radonmätningsburkarnas mätresultat har ett av Strålskyddscentralen godkänt testlaboratorium fastställt radonhalterna i de utrymmen där mätningsburkarna har funnits. Under förutsättning att de angivna uppgifterna är korrekta och att anvisningarna om placeringen av mätningsburkarna i rumsutrymmena har följts. De uppmätta radonhalterna i utrymmena har under mätningstiden ifråga varit de som anges i den bifogade resultatbilagan.
 
Om radonhalten överskrider 400 Bq/m³ 

Det rekommenderas starkt att bostadens ägare eller husbolaget vidtar åtgärder för att minska den för hälsan skadliga radonhalten. Enligt Strålskyddscentralen överskrider radonhalten i dessa utrymmen det maxvärde för radonhalten i rumsluft som angetts i Social- och hälsovårdsministeriets beslut (944/92).
 
På en arbetsplats ska skriftlig anmälan till myndigheterna lämnas in för alla resultat över 400 Bq/m³.  
 
Om radonhalten överskrider 300 Bq/m³

EU:s nya direktiv om grundläggande säkerhetsnormer för strålningsskydd träder i kraft under 2018. Enligt direktivet är maxreferensvärdet för radonhalten i rumsluften i en bostad som färdigställts före år 2004 300 Bq/m³.  
 
Om radonhalten överskrider 200 Bq/m³

I bostäder byggda år 2004 och senare kan överskridning av 200bq/m³ tolkas som byggnadsfel och åtgärder för att sänka radonhalten bör vidtas. I bostäder som färdigställts före år 2004 rekommenderar Strålskyddscentralen bostadens ägare eller innehavare att vidta ändamålsenliga, lättgenomförbara reparationsåtgärder för att sänka radonhalten.

Om radonhalten är under 200 Bq/m³

Om den uppmätta radonhalten i rumsluften är under 200 Bq/m³, anser Strålskyddscentralen att bostaden ifråga är tillräckligt säker med avseende på radon.  
 
Beteckningen +/- i mätresultatet, dvs. beteckningen felmarginalerna +- efter mätresultatet, avser den felmarginal inom vilken det uppmätta resultatets riktiga mätvärde mest sannolikt ligger. Till alla mätresultat anknyter sig vanligtvis en osäkerhetsfaktor som beror på mätnings- och analysmetoden. Osäkerhetsfaktorn för mätningsapparaturens analys är mycket liten i laboratorieförhållanden. Det faktiska mätningsfelet är vanligtvis mycket mindre än det som angetts.     
 
Nya radonmätningar bör göras om det har förflutit mer än 5 år från den senaste radonmätningen eller om det har utförts radonreparationer eller ventilationsändringsarbeten på platsen.

Skadeverkningarna av radonhaltig inomhusluft orsakar alltid en förhöjd risk för cancer. Risken för lungcancer är större ju högre radonhalten i utrymmet är och ju längre exponeringstiden är. Rökare löper en mångfaldig risk att insjukna i lungcancer som orsakas av radon.  
Ni kan även kontakta vår kundservice på nummer 010 323 1000, om ni vill fråga om radonmätningar eller behöver en radonsanering hos er. 

Kundorientering

Individualitet, expertis, tillförlitlighet

Utveckling

Förutsägbarhet, dynamik, fortlöpande lärande

Ansvar

Respekt, etik, samhälle

Kontakt oss

ERA Radontalkoot Landauer Nordic Suomalaista palvelua AAA Luotettava kumppani Sisäilmayhdistys kannattajajäsen