×

Change Language

×
×

Vad lagen säger om radonutredning.

I radonriskområden är radonmätningar obligatoriska

Laki radonselvityksestä

De lagstadgade radonmätningarna ankommer alltid på verksamhetsutövaren.

 

Verksamhetsutövare = entreprenör eller egenföretagare, företag, sammanslutning, stiftelse, inrättning, övrig arbetsgivare eller näringsidkare. När verksamhetsutövaren är annan än en fysisk person (t.ex. ett aktiebolag, en stiftelse eller kommun), ansvarar för verksamheten som helhet den som har den högsta beslutanderätten i organisationen.

 

Strålskyddscentralen fastställer krav på radonmätningen

Det har fastställts gränsvärden för arbetsplatsernas radonhalter i strålskyddsförordningens 27 §. På arbetsplatser får radonhalten vid regelbundet arbete inte överskrida värdet 400 becquerel per kubikmeter (Bq/m³). Denna åtgärdsgräns tillämpas också på skolor, daghem och andra offentliga utrymmen. Områden, i vilka det arbetas minst 20 timmar om året (= ca 6 minuter om dagen), ska mätas. Radonmätning behövs i allmänhet inte på arbetsplatser som är belägna på andra våningen eller på högre våningar i en byggnad. I dessa utrymmen är radonhalterna i allmänhet låga. Utförligare direktiv och krav gällande radon på arbetsplatserna har framlagts i Strålskyddscentralens dokument ST12.1 / 2.2.2011. Överskridning av åtgärdsgränsen ska meddelas åt Strålskyddscentralen till den myndighetsenhet som har hand om radonövervakningen, där Suomen radonhallinta Oy:s experter är ett starkt stöd för dig.

 

Radonmätningar är obligatoriska i vissa områden i Finland

Varje arbetsgivare är skyldig att utreda radonhalterna i arbetsutrymme, om det finns skäl att misstänka att åtgärdsgränsen kan överskridas. Strålskyddscentralen upprätthåller en förteckning över de kommuner där radonmätning är obligatorisk. Dessa kommuner har även visats på kartan.

Förutom kommunerna i fråga ska radonhalten mätas på sådana arbetsplatser i hela landet som ligger på en ås eller annan grus- eller sandformation som lätt släpper igenom luft. Radonhalten ska också mätas i alla underjordiska arbetsutrymmen där arbete utförs regelbundet. Källa (STUK)

 

Arbetsplatsens radonmätningar bekvämt i skick överallt i Finland

1.  Ring 010 323 1000, så får vi ordning på radonproblemen

2.  Vi ger ut myndighetsgodkända dokument över radonmätningarna.

3.  Vi sköter tillsammans myndighetsanmälningarna om förhöjda radonhalter.

4.  Vi utför åtgärderna kontrollerat, kostnadseffektivt och med myndigheternas godkännande

 

OBS! Det finns skäl att förnya mätningen av radonhalten, om det på arbetsplatsen har utförts större reparationer, i vilka ventilationen i utrymmena har ändrats väsentligen eller om man har varit tvungen att öppna golvkonstruktionerna exempelvis i samband med en vattenskada. Det finns också skäl att förnya mätningen om det är längesedan föregående mätning gjordes (över tio år) och föregående mätresultat var över 300 Bq/m³. Källa (STUK)

Radonmätningarna ska utföras på grundval av strålskyddslagen 592/1991/45§ och i enlighet med ST12.1/ 2.2.2011 i områden med hög radonrisk. Kravet på radonmätning gäller arbetsplatser, offentliga utrymmen, skolor, daghem, sjukhus, vårdanstalter, stationsbyggnader, bibliotek, församlingslokaler samt idrotts-, klubb- och andra fritidsutrymmen.

Strålskyddscentralen kan utfärda noggrannare bestämmelser om den utredning av strålningsexponeringen som avses i denna paragraf. Radonmätningarna på arbetsplatserna övervakas av regionförvaltningsverket, arbetarskyddsförvaltningen och STUK. Radonmätningarna ska vara i kraft också i samband medkvalitetsgranskningar. På arbetsplatserna är mätningarna av radonexponering alltid en del av arbetarskyddet och de ger skydd åt de anställda samt verksamhetsutövaren.

 

Kundorientering

Individualitet, expertis, tillförlitlighet

Utveckling

Förutsägbarhet, dynamik, fortlöpande lärande

Ansvar

Respekt, etik, samhälle

Kontakt oss

ERA Radontalkoot Landauer Nordic Suomalaista palvelua AAA Luotettava kumppani Sisäilmayhdistys kannattajajäsen