×

Change Language

×
×

Av Strålskyddscentralen godkända radonmätningar och radonmätare

 

Vi väljer tillsammans det radonmätningssätt som är lämpligast för dig, ring vår kundservice på 010-3231000

Av strålskyddscentralen (STUK) godkänd officiell radonmätningsburk

radonmittausmenetelmat alfajalki pitkaaika

Av strålskyddscentralen godkänd officiell radonmätmetod. Radonmätmetoden har med stöd av 12 § strålskyddsförordningen (1521/1991) godkänts för att användas vid radonmätningar på arbetsplatser samt enligt 3 § Social- och hälsovårdsministeriets beslut (944/1992) vid fastställande av årsmedeltalet för radonhalten i bostäder. Mätmetoden är ackrediterad enligt standarden ISO 17025. Radonovas radonmätningsprodukter levereras av Suomen radonhallinta Oy. 

 

Radonpurkki Stuk

 

 

 

Radonexponeringsmätning under arbetstid, STUK-godkänd

Vi utför mätningar av radonexponeringen under arbetstid i arbetsstationer ovan jord samt i gruvor under jord med mätinstrument som är godkända av Strålskyddscentralen (STUK).

Bekanta dig med vår mättjänst under arbetstid.

Datorbaserade radonmätare lämpar sig för mångahanda behov

radonmittaus

Med datorbaserade radonmätinstrument kan man utreda radonhalten i ett objekt i realtid. Genom att analysera mätdata kan man alltid hitta de bästa och mest kostnadseffektiva åtgärderna för radonsaneringar. 

Med datorbaserade radonmätningar är det möjligt att utföra optimering av radonsugar, radonbrunnar och övriga radonsaneringssystem.

 

Man kan dra nytta både hälso- och penningmässigt med en korrekt fungerande radonsanering. 

 

Med datorbaserad mätapparatur kan man även optimera radonbekämpningsområdets effektivaste verksamhetsområde samt uppfyllandet av ALARA-kraven i strålskyddet.

 Radonkorjauksen saatomittaus

Radonsnabbmätinstrumenten Corentium Home och Airthings Wave

 

  Canary radonmittari            

Med radonsnabbmätarna kan du snabbt fastställa radonhalten i din bostad. Obs. En kortsiktig radonmätning är alltid informativ, så för officiell radonmätning under vinterperioden rekommenderar vi 2 månaders långtidsmätning med våra radonmätningsburkar.

Snabb radonmätningsburk, mätningstid 7-15 dygn

 

radonpurkki

En kortvarig radonmätningsburk analyseras på ett ackrediterat laboratorium med synnerligen noggranna undersökningsmetoder. 

En snabb radonmätningsburk lämpar sig för utvärdering av radonsaneringar.

Radonexponeringsmätning i arbetsmiljöskyddssyfte, utvärdering av cancerrisken

 

Henkilökohtainen radonaltistusmittaus

 

Radonmätningar i arbetsmiljöskyddssyfte för kontroll och utvärdering av arbetstagarnas radonrisk. En personlig radonmätning som följer med vart man än går är bäst i gruvor och på arbetsställen som ändras snabbt.

 

Hög radonhalt orsakar lungcancer.

Med en riskbedömning och personlig radonexponeringsmätning skyddar du dig mot allvarliga framtida hälsoproblem.

Radonmätningar av byggmaterial

 

Alla material som innehåller sten förorsakar strålning i vår livsmiljö. Vanligtvis är strålningsmängderna nästan obetydliga. I ett utrymme där tak, väggar och golv är i betong, orsakar de en radonhalt på ca 60-80 Bq/m³ i vår livsmiljö. I allmänhet underskrider material som innehåller sten fortfarande alla rekommenderade gränsvärden. I praktiken är en överskridning av gränsvärdena i social- och hälsovårdsministeriets beslut möjlig bara då innesluten luft från markgrunden och fyllnadsmassor sprider sig till bostaden. Om bakgrundsstrålningen från byggmaterial i strålsäkerhetsdirektiv ST 12.2

rakennusmateriaalin_radonmittari

Om det vid produktionen av byggmaterialet har använts stenmaterial som innehåller rikligt med uran, föreligger det risk för radioaktivitet i inomhusluften och förhöjd cancerrisk.

I bostäder på de övriga våningarna i flervåningshus härstammar nästan alla radonofrågor från de byggmaterial som använts. Misstänker du att byggmaterial avger strålning? Ring oss så undersöker vi saken.

Radonmätning av borrbrunnsvatten

Vatten från borrbrunnar är den största källan till strålningsexponering från hushållsvatten i Finland. I samband med användningen av vatten frigörs det till inneluften för hälsan skadlig radongas, som det är omöjligt att känna. Vattnets radonhalt höjer alltid den radonexponering som uppstår i inneluften. De radioaktiva beståndsdelarna fastnar i de partiklar som svävar i luften, genom vilka de sedan sprids till människornas andningsorgan. Hög vattenradonhalt är skadlig i samband med duschning, diskning eller kokning av vatten. Att dricka radioaktivt vatten orsakar att magsäcken exponeras för strålning och risk för cancer. Det är möjligt att effektivt avlägsna hög radonhalt från vattnet med antingen luftning eller filtrering med aktivt kol.

 

 

 

Radonvattenanalyserna undersöks på ett ackrediterat laboratorium.

Laboratorieundersökningsresultaten sänds till dig per post inom ett par dagar.

Du kan lätt beställa en radonundersökning av vattnet här.

Radonundersökningar av jordmånen på byggplatser och för uranletning

 

Maaperän radonmittaus

På bild AlphaGuard-mätinstrumentet, som också lämpar sig för jordmånsundersökningar.

Radonsnabbanalysator för identifiering av radonläckagerutter och för radonsaneringar

Ett redskap för varje professionell radonsanerare, utformat i synnerhet för planering av saneringsbehoven och utvärdering av implementeringsmetoderna. Radonsnabbanalysatorn hjälper till att identifiera via vilka vägar radon sprids in i fastigheten och visar radonsugarnas aktivitet med en snabb provtagning.

Radonsnabbanalysatorn tar ett prov på sex minuter, vilket motsvara 500 timmars radonmätning med normala metoder. Räkning av alfapartiklarna i realtid analyserar alfapartiklarna i inloppsluften.

 

radonmittausmenetelmat mittalaite

radonmittausmenetelmat mittalaite2

Kundorientering

Individualitet, expertis, tillförlitlighet

Utveckling

Förutsägbarhet, dynamik, fortlöpande lärande

Ansvar

Respekt, etik, samhälle

Kontakt oss

ERA Radontalkoot Landauer Nordic Suomalaista palvelua AAA Luotettava kumppani Sisäilmayhdistys kannattajajäsen