×

Change Language

×
×

Dataskyddsbeskrivning

Suomen radonhallinta Oy, dataskyddsbeskrivning för kundregistret i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679).

1. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Suomen radonhallinta Oy

FO-nummer 2554083-9

Örevägen 12a
01510 Vanda
010 323 1000
asiakaspalvelu@suomenradonhallinta.fi

Suomen radonhallinta Oy:s dataskyddsombud:

Jarkko Ruokonen, jarkko.ruokonen@suomenradonhallinta.fi

2.Registrets namn

Suomen radonhallinta Oy, kundregister

3. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är att sköta kundrelationen, att implementera kundens och Suomen radonhallinta Oy:s rättigheter och skyldigheter samt att behandla personuppgifter enligt personuppgiftslagen för syften relaterade till radonmätning, analysering, laboratorietjänster och forskningsresultatsverksamhet.

4. Registrets datainnehåll

Registret kan innefatta följande uppgifter om kunderna:

  • Namn/Företag
  • Personnummer/Org.-nummer
  • E-postadress
  • Hemadress
  • Telefonnummer
  • Företag
  • Företagets adressuppgifter
  • Objektets radonmätningsresultat

5. Källor som i regel används för registret

De uppgifter som lagras i registret erhålls: –På basis av kundens eget meddelande, i samband med utförandet av tjänst, servicerapporter om objektet från montörerna och/eller radonlaboratoriet

6. Regelmässiga utlämnanden av uppgifter

Den personuppgiftsansvarige utlämnar de nödvändigaste uppgifterna åt avtalspartners som producerar laboratorietjänster och radonmätningsresultat endast på basis av postnummer. Suomen radonhallinta Oy överlämnar inte kundernas personuppgifter åt utomstående, förutom när så krävs av finska myndigheter..

7. Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Registrets uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES.

8. Radering av uppgifter

Uppgifter kan raderas på yrkande av kunden eller på grund av att den utsatta tiden för förvaring av uppgifterna löper ut.

9. Principer för skydd av registret

Personuppgifterna förvaras som konfidentiella i Suomen radonhallinta Oy:s och Radonova Ab:s datanät. De enheter i vilka registren finns är skyddade med brandvägg och övriga erforderliga tekniska åtgärder.

10. Förbudsrätt

En kund har rätt att förbjuda att hans eller hennes uppgifter utlämnas för direktreklam eller annan marknadsföring genom skriftlig anmälan eller e-post till Suomen radonhallinta Oy.

11. Rätt till insyn

Var och en har rätt att kontrollera de uppgifter om honom eller henne som finns lagrade i registret. En kund kan be att få ta del av sina uppgifter genom att skriftligen ta kontakt med personuppgiftsansvarig: Suomen radonhallinta Oy, Örevägen 12a, 01510 Vanda eller asiakaspalvelu@suomeradonhallinta.fi. Begäranden om kontroll behandlas utan dröjsmål och senast inom 30 dygn efter inkommen begäran.

 

Kundorientering

Individualitet, expertis, tillförlitlighet

Utveckling

Förutsägbarhet, dynamik, fortlöpande lärande

Ansvar

Respekt, etik, samhälle

Kontakt oss

ERA Radontalkoot Landauer Nordic Suomalaista palvelua AAA Luotettava kumppani Sisäilmayhdistys kannattajajäsen