×

Change Language

×
×

Att bygga och beakta radon

radon_rakentaminen

Byggandet ska utföras så att man uppnår så låg radonhalt som möjligt i utrymmena (ALARA). Hög radonhalt tolkas som byggnadsfel och är en betydande riskfaktor för lungcancer.

Radon ska alltid beaktas när man bygger nytt eller reparerar gammalt.

Byggplatsen och konstruktionslösningarna spelar en viktig roll med avseende på den radonexponering som människorna utsätts för. Tjock grusfyllning under en byggnads fundament kan öka radonhalten över maxvärdet i inomhusluften även i en fastighet som byggs på radonsäker mark. Radonsäkra konstruktionslösningar lönar sig alltid bättre än radonundersökning av byggplatsens jordmån. Detta är skäl till att utföra vederbörlig planering och radonbekämpning överallt i Finland. Det är alltid möjligt att uppföra en byggnad så att den är radonsäker i ett område med hög radonhalt samt på fyllnadsjord. Konstruktören ska alltid framlägga objektspecifika konstruktionslösningar för radonbekämpningen.

Radonhalten påverkas av byggnadens grundläggningssätt. Det vanligaste grundläggningssättet i Finland är en platta på mark och det krävs alltid specialåtgärder för att hindra spridning av radon. Till åtgärderna hör bl.a. korrekt tätning av fundamentet och en radonspärr samt radonrörverk som installeras i golvets kapillärspärr. Till ett korrekt byggt radonrörverk kan alltid också anslutas en radonsug som effektiviserar avlägsnandet av radon. Det rätta flödet i radonsugen ska alltid vid idrifttagningen ställas in med vederbörlig mätutrustning.

Ventilerat bjälklag är vanligtvis en radonsäker lösning, men inte den enda.

Vårdslöst genomförd radonbekämpning överskrider i riskområden vanligtvis maxvärdena för radonhalterna. Det är alltid klokt att mäta radonhalten i en ny byggnad vintern direkt efter att byggnaden färdigställdes.

Genom att klicka HÄR kan du enkelt beställa radonmätningar till ditt hem.

Radonbestämmelser relaterade till byggnader:


Radonhalten i en byggnad som byggts efter 1.4.2004 får som årsmedelvärde vara högst 200 Bq/m³. Överskridning av årsmedelvärdet för radonhalten tolkas som byggnadsfel och man bör vidta åtgärder i objektet som sänker radonhalten.

Kundorientering

Individualitet, expertis, tillförlitlighet

Utveckling

Förutsägbarhet, dynamik, fortlöpande lärande

Ansvar

Respekt, etik, samhälle

Kontakt oss

ERA Radontalkoot Landauer Nordic Suomalaista palvelua AAA Luotettava kumppani Sisäilmayhdistys kannattajajäsen