×

Change Language

×
×

Sopimusehdot


1. Sopimusehtojen soveltaminen                                   

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Suomen radonhallinta Oy:n (jäljempänä Palveluntoimittaja) toimittamiin palveluihin (jäljempänä Palvelu). Sopimuksen osapuolina ovat Suomen radonhallinta Oy ja Suomen radonhallinta Oy valtuuttama edustaja, sekä palveluntoimittajan tuottamaa palvelua tai tuotetta käyttävä taho (jäljempänä Asiakas). Palveluntoimittaja ja Asiakas sitoutuvat sopimuksessa mainittuihin ehtoihin, niin että palvelusopimus on pätevyysjärjestyksessä ensisijainen.


2. Sopimusehtojen voimassaolo                                     

Nämä sopimusehdot (1.3) astuvat voimaan 1.7.2013 ja ovat voimassa toistaiseksi, korvaten aiemmat sopimusehdot. Nämä sopimusehdot ovat voimassa koko palvelusopimuskauden.  


3. Palvelun toimittaminen                      

Palveluntoimittaja tuottaa asiakkaalle palvelusopimuksen, sekä näiden sopimusehtojen mukaiset palvelut. Lainedellyttämissä palveluissa mittausmenetelmät ja analysoinnit suoritetaan säteilylain (859/2018) vaatimusten mukaan. Palveluntoimittaja tuottaa palvelun asiakkaalle (859/2018)  ”toiminnanharjoittajaa” edellyttämällä tavalla. Asiakas hyväksyy toimituksen ja palvelutason allekirjoittaessaan sopimuksen. Asiakas on velvollinen korvaamaan toimituksesta aiheutuneet kulut, vaikka sopimus purettaisiin.  

4. Palvelun sisältö

 Palveluntuottajan voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Jos toimittaja käyttää palvelun tuottamiseen liittyvässä tehtävässä alihankkijaa, se vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. Palveluntuottaja varaa oikeuden lain edellyttämissä tehtävissään muuttaa palvelun sisältöä, siten että mittausmenetelmä, tulosten analysointi ja raportointi täyttävät kuitenkin laissa ja asetuksissa olevat vaatimukset. Palvelusopimuksista veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti, kuitenkin niin että sopimuspäivänä oleva hinnasto on voimassa koko sopimusajan. Toimittajan hinnoittelu voi perustua myös erillistarjoukseen, joka on pätevyysjärjestyksessä ensisijainen.

5. Palveluntuottajan vastuut ja velvollisuudet 

 Korvausvastuu palveluntuottajan toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista rajoittuu korkeintaan Asiakkaan palvelusopimuksen suuruiseen rahamäärään. Välillisiä ja varallisuuteen tai kolmansien osapuolten toiminnasta aiheutuneita vahinkoja Suomen radonhallinta Oy ei korvaa. Toimittajan vastuu päättyy, kun sopimuksen mukaiset velvoitteet tai loppuraportit on toimitettu tilaajalle tai se on ollut tilaajalla vastaanotettavissa. Mahdolliset vaatimukset toimittajaa kohtaan on esitettävä yhden (1) kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä, muussa tapauksessa tilaaja menettää oikeutensa vaatimuksen esittämiseen. Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut Asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai analysointipisteiden hävittämisistä, luokse pääsemättömyydestä tai muusta väärästä menettelystä. Palveluntarjoaja ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai kolmansien osapuolien toiminnasta. Palveluntarjoaja varaa oikeuden keskeyttää Palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista. Palveluntarjoaja pyrkii minimoimaan aikataulumuutosten keston ja tiedottamaan siitä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.


6. Asiakkaan vastuut ja velvoitteet                                 

 Asiakas vastaa toiminnasta palvelusopimuksen mukaisesti ja käsittelee mittauslaitteita ja materiaaleja tms. ohjeistuksen mukaisesti. Palveluntuottaja ei vastaa kolmannen osapuolen säilyttämien mittaustietojen säilymisestä. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksien ja salasanojen käytöstä ja niiden avulla tapahtuvasta suorasta ja välillisestä toiminnasta. Asiakas ei missään tilanteessa saa luovuttaa Palveluntuottajan kanssa solmittua sopimusta kolmannen osapuolen käyttöön.

 
7. Maksut                                       

Asiakassuhde sekä palvelunlaskutus mahdollisuus alkaa siitä päivästä, jolloin sopimus on solmittu. Sopimus voidaan katsoa solmituksi myös ilman allekirjoitusta sähköpostilla selkeällä ilmoituksella. Laskut lähetetään asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen joko postitse, sähköpostitse tai verkkolaskulla. Asiakas vastaa laskujen maksusta niiden eräpäivään mennessä. Asiakas maksaa Palvelusta erillisen tarjouksen mukaan tai kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palveluntarjoajan ajantasainen hinnasto sekä sopimusehdot ovat aina nähtävillä www.suomenradonhallinta.fi verkkosivuilla. Laskutus tapahtuu sopimuksen syntymisen jälkeen ja heti kun Suomen radonhallinta Oy tai valtuutetun edustajan käynnistettyä sopimuksen mukaiset toimenpiteet tilaajan tiloissa. Laskujen maksuehtona 14 vuorokautta ja viivästyskorko on 7,5%. Maksuehdoista on voitu sopia myös erillistarjouksessa, jolloin sitä pidetään ensisijaisena. Mahdollisessa erimielisyystilanteessa asiakkaan on reklamoitava kirjallisesti laskusta kahdeksan (8) päivän kuluessa. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta suorittaa määriteltyä tehtävää loppuun, mikäli laskua ei ole suoritettu kahdesta maksumuistutuksesta huolimatta. Palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä voimassaolevan hinnaston mukainen maksukehotusmaksu. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun hintaa ja hintarakennetta, mutta ei kuitenkaan kesken sopimuskauden. Palveluntarjoajan ajantasainen hinnasto on näkyvillä jatkuvasti osoitteessa www.suomenradonhallinta.fi Hinnanmuutokset astuvat voimaan heti ja uusia hintoja käytetään tämän jälkeen solmituissa sopimuksissa. Toimittaja voi antaa erääntyneen saatavan, jota ei ole asianmukaisesti suoritettu, kolmannelle perittäväksi. Perintäkulut veloitetaan asiakkaalta.


8. Voimassaolo                                 

Sopimuksen voimassaolo alkaa siitä päivästä kun Palveluntuottaja on käynnistänyt sopimuksen mukaiset toimenpiteet. Sopimus on voimassa palveluntuottamisen ajan tai enintään kuuden (6) kuukauden ajan, ellei muuta ole erikseen sovittu. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli ei noudata sopimusta tai sen ehtoja. Ennen sopimuksen purkua pyritään tilanteesta neuvottelemaan.  Tilaajan on velvollisuus suorittaa toimittajalle korvaus jo käynnistetyistä toimenpiteistä ja niiden kustannuksista.  Palveluntarjoaja voi purkaa sopimuksen, jos asiakas on jättänyt laskunsa maksamatta 14 päivää laskun eräpäivästä lukien.

9. Jälleenmyynti                           

Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä Palvelua edelleen, ellei asiasta ole Palveluntuottajan kanssa muuta sovittu. Palvelua suoraan tai välillisesti käyttävät tahot noudattavat myös näitä ehtoja.

10. Muut ehdot                                  

Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisina kaikki sopimukseen, palveluun ja sen hinnoitteluun liittyvät tiedot. Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat sekä muut palveluun kuuluvat tahot noudattavat näitä ehtoja. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai palvelua kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus tai Palvelu kolmannelle osapuolelle sekä muuttaa sopimuksen tai palvelukuvauksen sisältöä lain määrittelemissä rajoissa. Asiakas vastaa palveluntuottajan toimittamasta materiaalista, mittauspisteitä ja laitteista kohteessaan. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, käsitellään erimielisyydet Vantaan käräjäoikeudessa. Asiakkaalla on oikeus käyttää palveluntoimittajan nimeä ja logoa tiedottaessaan asioista hyvässä hengessä loukkaamatta toimittaja mainetta. Asiakkaan on oikeus linkittää palveluntoimittajan verkkosivua omilta verkkosivuiltaan.

Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty.      

Yritysasiakkaiden ja Suomen radonhallinta Oy:n välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määrätty. 

 

Suomen radonhallinta Oy

Y-tunnus 2554083-9                                                                                                                               

www.suomenradonhallinta.fi

ALV-tunnus:FI25540839

Pankkiyhteys: Nordea

IBAN: FI50 1400 3000 1203 35   

BIC: NDEAFIHH                                                                                                                                                 

asiakaspalvelu@suomenradonhallinta.fi

Äyritie 12a

01510 Vantaa                                                                           

Puhelin: 010-3231000                                                                                    

Asiakaslähtöisyys

Yksilöllisyys, asiantuntevuus, luotettavuus

Kehittyminen

Ennakoivuus, dynaamisuus, jatkuva oppiminen

Vastuullisuus

Kunnioitus, eettisyys, yhteiskunta

Lähetä tiedustelu