×

Change Language

×
×

Ohjeet radonmittaustulosten tulkintaan

Radonmittauspurkkien mittaustulosten perusteella Säteilyturvakeskuksen hyväksymä testauslaboratorio on määrittänyt radonpitoisuudet niissä tiloissa, joissa mittauspurkkeja on pidetty. Edellyttäen, että annetut tiedot ovat oikeat ja mittauspurkkien sijoittelussa huonetiloihin on noudatettu annettuja ohjeita. Mitattujen huonetilojen radonpitoisuudet ovat olleet kyseisenä mittausaikana oheisen tulosliitteen mukaiset.
 
Jos radonpitoisuus ylittää 300 Bq/m3 

Asunnon omistajan tai taloyhtiön suositellaan ehdottomasti ryhtyvän toimenpiteisiin terveydelle haitallisen radonpitoisuuden pienentämiseksi. Suomen Säteilyturvakeskuksen mukaan näissä tiloissa radonpitoisuus ylittää säteilylaissa (859/2018) annetun enimmäisarvon huoneilman radonpitoisuudelle.
 
Työpaikkakohteessa tulee kaikista yli 300Bq/m3 tuloksista antaa kirjallinen ilmoitus viranomaisille.  
 
 
Jos radonpitoisuus ylittää 200 Bq/m3

Vuonna 2004 ja sitä uudemmissa asunnoissa yli 200bq/m3 ylitys voidaan tulkita rakennusvirheeksi ja toimenpiteisiin radonpitoisuuden alentamiseksi tulee ryhtyä. Ennen vuotta 2004 valmistuneissa asunnoissa, Suomen Säteilyturvakeskus suosittelee asunnon omistajaa tai haltijaa käyttämään tarkoituksen mukaisia, helposti toteutettavia korjaustoimenpiteitä radonpitoisuuden alentamiseksi.

Jos radonpitoisuus alittaa 200 Bq/m3

Jos mitattu huoneilman radonpitoisuus on alle 200Bq/m3, Suomen Säteilyturvakeskus katsoo kyseisen asuintilan radonturvallisuuden olevan riittävä.  

Radonpitoisuuden vuosikeskiarvo

Testausselosteessa ilmoitetut radonpitoisuudet ovat mittauksen aikana vallinneiden pitoisuuksien keskiarvoja. Viitearvoilla 200 ja 300 Bq/m3 tarkoitetaan radonpitoisuuden vuosikeskiarvoa. Radonpitoisuuden vuosikeskiarvo lasketaan radonmittauskaudella (1.9.-31.5.) saadusta tuloksesta, kertomalla tulos luvulla 0,9. Eli, jos mittauksessa saatu tulos on suurempi tai yhtä suuri kuin 334 Bq/m3, pitoisuus ylittää viitearvon. Radonpitoisuuden vuosikeskiarvon tarkkaa määritystä varten on tehtävä vuoden kestävä mittaus.
 

Mittaustuloksen ± merkintä eli virherajat
Mittaustuloksen +/- merkintä eli virherajat +- merkintä mittaustuloksen perässä tarkoittaa virherajaa, jonka sisällä mitatun tuloksen oikea mittausarvo todennäköisemmin on. Kaikkiin mittaustuloksiin liittyy tyypillisesti mittaus- ja analysointimenetelmästä johtuva epävarmuus. Mittalaitteen analysoinnin epävarmuus on laboratorio-olosuhteissa hyvin pieni. Todellinen mittauksen virhe on tyypillisesti paljon ilmoitettua pienempi.     

Radonmittausten uusinta
Radonmittausten uusinta Radonmittaukset tulisi uusia mikäli radonmittauksesta on kulunut yli 5 vuotta tai kohteessa on suoritettu radonkorjauksia tai ilmanvaihdon muutostöitä.

Radonin haittavaikutukset

Radonpitoinen sisäilma aiheuttaa aina kohonneen keuhkosyöpäriskin. Keuhkosyöpäriski kasvaa sitä suuremmaksi, mitä suurempi on tilan radonpitoisuus ja mitä pidempi on altistusaika. Tupakoitsijoilla riski sairastua radonin aiheuttamaan keuhkosyöpään on moninkertainen.  
 
Voitte olla yhteydessä myös asiakaspalveluumme numerossa 010 323 1000, mikäli teillä on kysymyksiä radonmittauksista tai tarvitsette kohteeseenne radonkorjausta. 

Asiakaslähtöisyys

Yksilöllisyys, asiantuntevuus, luotettavuus

Kehittyminen

Ennakoivuus, dynaamisuus, jatkuva oppiminen

Vastuullisuus

Kunnioitus, eettisyys, yhteiskunta

Lähetä tiedustelu