×

Change Language

×
×

Lepingutinmused

 

1. Lepingutingimuste kohaldamine                                   

Käesolevaid lepingutingimusi kohaldatakse Suomen radonhallinta Oy (edaspidi Teenuseosutaja) osutatavate teenuste suhtes (edaspidi Teenus). Lepingu poolteks on Suomen radonhallinta Oy ja Suomen radonhallinta Oy volitatud esindaja ning teenuseosutaja osutatavat teenust või toodet kasutav pool (edaspidi Klient). Teenuseosutaja ja Klient kohustuvad täitma lepingus mainitud tingimusi selliselt, et teenuseleping on pädevuse järjekorras esimesel kohal.


2. Lepingutingimuste kehtivus                                     

Käesolevad lepingutingimused (1.3) hakkavad kehtima 01.07.2013 ja kehtivad tähtajatult, asendades varasemad lepingutingimused. Need lepingutingimused kehtivad kogu teenuselepingu perioodi jooksul.  

3. Teenuse osutamine                      

Teenuseosutaja pakub kliendile teenuselepingut ning nendele lepingutingimustele vastavaid teenuseid. Seaduses ette nähtud teenuste korral sooritatakse mõõtmisi ja analüüsimist kiirgusseaduse (859/2018) nõuetele vastavalt. Teenuseosutaja osutab kliendile teenust (859/2018)  ”ettevõtjale” kohasel viisil. Lepingu allkirjastamisega nõustub klient tarnega ja teenuse tasemega. Klient on kohustatud hüvitama tarnega seotud kulud, isegi kui leping tühistatakse.  

4. Teenuse sisu

 Teenuseosutaja võib lepingule vastavat teenust osutada endale sobival viisil. Kui teenuseosutaja kasutab teenuse osutamisega seotud ülesannete täitmiseks alltöövõtjat, vastutab ta alltöövõtja töö eest nagu enda töö eest. Teenuseosutaja jätab endale õiguse seaduses ette nähtud ülesannete korral muuta teenuse sisu selliselt, et mõõtmismeetod, tulemuste analüüsimine ja aruanne vastavad siiski seaduses ja määrustes olevatele nõudmistele. Teenuselepingute eest võetakse tasu antud hetkel kehtivale hinnakirjale vastavalt, siiski arvestades, et lepingu sõlmimisel kehtinud hinnad kehtivad kogu lepinguperioodi jooksul. Teenuseosutaja hinna määramine võib põhineda ka eraldi pakkumisel, mis on pädevuse järjekorras esimesel kohal.

5. Teenuseosutaja vastutus ja kohustused 

 Hüvitamiskohustus teenuseosutaja tegevuse või tegevusetuse tagajärjel tekkinud kahjude eest piirdub maksimaalselt Kliendi teenuselepingu suuruse summaga. Kaudseid ja varale või kolmandate isikute tegevusest põhjustatud kahjusid Suomen radonhallinta Oy ei hüvita. Teenuseosutaja vastutus lõpeb, kui lepingule vastavad kohustused või lõpparuanded on edastatud tellijale või need on olnud tellijale kättesaadavad. Võimalikud nõuded teenuseosutaja vastu tuleb esitada ühe (1) kuu jooksul pärast lepingu lõppemist, muul juhul kaotab tellija oma õiguse nõudmisi esitada. Teenuseosutaja jätab endale õiguse jätta parandamata viga, mis on tekkinud Kliendi enda tegevuse tõttu, näiteks kuritarvitamiste või analüüsipunktide hävitamise tõttu, ligipääsematuse tõttu või muu vale käitumise tõttu. Teenuseosutaja ei vastuta probleemide eest, mis on tingitud vääramatust jõust (force majeure) või kolmandate isikute tegevusest. Teenuseosutaja jätab endale õiguse katkestada Teenuse osutamine ajutiselt, kui see on vajalik. Teenuseosutaja püüab minimeerida ajakava muutuste kestust ja teatab sellest võimaluse korral eelnevalt Kliendile.


6. Kliendi vastutus ja kohustused                                 

 Klient vastutab tegevuse eest teenuselepingule vastavalt ja käsitseb mõõtmisseadmeid ja materjale vms. juhenditele vastavalt. Teenuseosutaja ei vastuta kolmanda isiku poolt säilitatavate mõõtmisandmete säilimise eest. Klient vastutab kasutajatunnuste ja paroolide kasutamise ning nende abil toimuva otsese ja kaudse tegevuse eest. Klient ei tohi mingil juhul loovutada Teenuseosutajaga sõlmitud lepingut kolmandale isikule kasutamiseks.

 
7. Tasumine                                       

Kliendisuhe ning teenuse eest arvete esitamise võimalus algab sellest päevast, kui leping on sõlmitud. Lepingu võib lugeda sõlmituks ka ilma allkirjastamiseta e-posti teel edastatud selge teate alusel. Arved saadetakse kliendi edastatud aadressile kas posti või e-posti teel või e-arvega. Klient vastutab arvete tasumise eest maksetähtaja jooksul. Klient tasub Teenuse eest eraldi pakkumisele vastavalt või antud hetkel kehtiva hinnakirja alusel. Teenuseosutaja ajakohane hinnakiri ning lepingutingimused on alati nähtaval veebilehel www.suomenradonhallinta.fi. Arvete esitamine toimub pärast lepingu sõlmimist ja kohe kui Suomen radonhallinta Oy või volitatud esindaja poolt käivitatud lepingule vastavad abinõud on tellija ruumides. Arvete maksetingimus on  14 ööpäeva ja viivis on 7,5%. Maksetingimuste suhtes võidakse kokku leppida ka eraldi pakkumise käigus, siis peetakse seda esmajärgulisena. Võimalike erimeelsuste korral peab klient esitama kirjaliku reklamatsiooni kaheksa (8) päeva jooksul arve esitamisest. Teenuseosutaja ei ole kohustatud kindlaks määratud ülesannet lõpuni täitma, kui arvet ei ole kahest meeldetuletusest hoolimata tasutud. Teenuseosutajal on õigus nõuda hilinenud maksete eest intressiseadusele vastavat viivist ning kehtivale hinnakirjale vastavat tasu maksemeeldetuletuse eest. Teenuseosutajal on õigus muuta teenuse hinda ja hinna struktuuri, kuid siiski mitte lepinguperioodi keskel. Teenuseosutaja ajakohane hinnakiri on pidevalt nähtaval aadressil www.suomenradonhallinta.fi. Hinnamuudatused hakkavad kehtima kohe ja uusi hindu kasutatakse pärast hinnamuutust sõlmitud lepingutes. Teenuseosutaja võib maksetähtaja ületanud tasumata arve loovutada sissenõudmiseks kolmandale isikule. Sissenõudmiskulud tuleb tasuda kliendil.


8. Kehtivus                                 

Leping hakkab kehtima sellest päevast, kui Teenuseosutaja on käivitanud lepingule vastavad toimingud. Leping kehtib teenuse osutamisele kuluva aja jooksul või kuni kuus (6) kuud, kui teisiti pole kokku lepitud. Pooltel on õigus leping tühistada, kui teine pool ei täida lepingut või selle tingimusi. Enne lepingu tühistamist püütakse olukorda lahendada läbirääkimiste teel.  Tellija on kohustatud maksma Teenuseosutajale kompensatsiooni enne tühistamist käivitatud toimingute ja nendega seotud kulude eest.  Teenuseosutaja võib lepingu tühistada, kui klient on jätnud arve tasumata 14 päeva jooksul alates arve maksetähtajast.

9. Edasimüük                           

Kliendil ei ole õigust müüa Teenust edasi, kui Teenuseosutajaga ei ole selles teisiti kokku lepitud. Teenust otse või kaudselt kasutavad isikud täidavad ka käesolevaid tingimusi.

10. Muud tingimused                                  

Klient kohustub pidama konfidentsiaalsena kõiki lepinguga, teenusega ja selle hinnaga seotud andmeid. Klient vastutab selle eest, et tema teenistuses olevad töötajad, allhankijad ning muud teenusega seotud isikud täidavad käesolevaid tingimusi. Kliendil ei ole õigust lepingut või teenust üle anda kolmandale poolele ilma Teenuseosutaja antud nõusolekuta. Teenuseosutajal on õigus leping või Teenus üle anda kolmandale poolele ning muuta lepingu või teenuse kirjelduse sisu seaduses kindlaks määratud piirides. Klient vastutab Teenuseosutaja poolt tarnitud materjali, mõõtmispunktide ning seadmete eest objektil. Lepingu suhtes kohaldatakse Soome seadust. Erimeelsusi püütakse kõigepealt lahendada läbirääkimiste teel. Kui see ei ole võimalik, käsitletakse erimeelsusi Vantaa 1. astme kohtus. Kliendil on õigus kasutada Teenuseosutaja nime ja logo, informeerides asjast heas usus ning Teenuseosutaja mainet kahjustamata. Kliendil on õigus Teenuseosutaja veebilehte üle kanda oma veebilehtede kaudu.

Tarbijalemüügi korral järgitakse kehtivat Soome ja Euroopa Liidu tarbijakaitse seadusandlust. Käesolevad lepingutingimused ei kehti selles osas, mis piiravad tarbija õigusi selles osas, mis kohustavas seadusandluses on kindlaks määratud.      

Ettevõtetest klientide ja Suomen radonhallinta Oy vahelise ostu-müügilepingu suhtes kohaldatakse Soome äriseadust, kui nendes lepingutingimustes ei ole teisiti kindlaks määratud. 

 

Suomen radonhallinta Oy

Y-tunnus 2554083-9                                                                                                                               

www.suomenradonhallinta.fi

ALV-tunnus:FI25540839

Pankkiyhteys: Nordea

IBAN: FI50 1400 3000 1203 35   

BIC: NDEAFIHH                                                                                                                                                 

asiakaspalvelu@suomenradonhallinta.fi

Äyritie 12a

01510 Vantaa                                                                           

Puhelin: 010-3231000                                                                                    

Kliendikesksus

Personaalsus, asjatundlikkus, usaldusväärsus

Arenev

Prognoositavus, dünaamilisus, pidev õppimine

Vastutusvõimelisus

Lugupidamine, eetilisus, ühiskond

Kontakt